Ambitieus aardrijkskunde-onderwijs

Er is veel over gepraat, er is veel over te zeggen. 1 ding is zeker: aan ambitie ontbreekt het niet! Vraag is of wij met het schampere uurtje per week gaan toekomen! Want deze 17 doelen zijn wel degelijk basiskennis om ten gronde een debat te kunnen volgen over hoe snel wij als mensdom richting een Apocalypse denderen. De Greta’s en Anuna’s zouden beter hun 2de graad aardrijskunde-wetenschappen eens komen overdoen, héhé: “How dare I !”

Als je op de blauwe leerplandoelen klikt, heb je de verzameling berichten die best passen onder deze noemers.

 • De aarde biedt kansen
  • LPD 1: klimaatregulering als interactie tussen de sferen uitleggen.
  • LPD 2: Het verband leggen tussen de fysische factoren die het systeem aarde biedt en de ruimtelijke spreiding van de mens!
  • LPD 3: Vergelijk de wereldwijde demografische evolutie met die in verschillende regio’s aan de hand van demografische indicatoren.
  • LPD 4: Onderzoek de verschillende fases van de demografische transitie
 • Ruimtelijke impact van demografische en economische evoluties
  • LPD 5: Illustreer mondialisering aan de hand van wereldwijde netwerken.
  • LPD 6: Leg het verband tussen demografische / economische evolutie en veranderingen landschap door de landbouw.
  • LPD 7: Leg het verband leggen tussen demografische / economische evolutie en veranderingen landschap door ontginning grondstoffen en energie.
  • LPD 8: Beschrijf hoe industrialisatie en de-industrialisatie het landschap veranderen.
  • LPD 9: Verklaar hoe verstedelijking leidt tot veranderingen in het landschap.
 • Demografische en economische evoluties zetten het systeem aarde onder druk
  • LPD 10: Toon de ongelijke regionale druk op de draagkracht van het systeem aarde aan.
  • LPD 11: Onderzoek hoe menselijke activiteiten de planetaire grenzen overschrijden.
  • LPD 12: Vergelijk de bijdrage van de diverse antropogene bronnen van broeikasgassen in verschillende regio’s tot het versterkt broeikaseffect.
  • LPD 13: Illustreer de gevolgen van het versterkt broeikaseffect.
  • LPD 14: Onderzoek de ruimtelijke spreiding en drijfveren van migratiestromen.
 • Transitie naar een duurzame wereld
  • LPD 15: Onderzoek het belang van de ontwikkeling van de “global South” in de overgang naar een duurzame wereld.
  • LPD 16: Toon aan dat de duurzame ontwikkelingsdoelen een fundament kunnen zijn voor transitie
  • LPD 17: Beoordeel de rol van de technologie in transitie naar een duurzame wereld.

Bovenaan vind je een schematisch overzicht. ( met toelating van de auteur prof M. Sintubin )

 • Systemen en interacties
  • LPD 18: Analyseer natuurlijke en technische systemen aan de hand van STEM-concepten
  • LPD 19: Pas systeemdenken toe om de natuurlijke en technische systemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
 • Geografische hulpbronnen aanwenden
  • LPD 20: geografische hulpbronnen
  • LPD 21 GIS-viewers
  • LPD 22 terreintechnieken
 • Ruimtelijk referentiekader
  • LPD 23: Situeer personen, plaatsen, patronen en processen op diverse schalen vanuit diverse hoeken
  • LPD 24: Illustreer de betekenis die mensen of gemeenschappen geven aan een plaats beïnvloed door hun perceptie